:

. . . , , , , . , , . , , .

, , . , . , - . , , - . (, ).

. , , . . : , . , : . , . , , . , .

, , . !


***


. . . , , , , . , , . , , .

, , . , . , - . , , - . (, ).

. , , . . : , . , : . , . , , . , .

, , . !


***


. , : (.1,4). : , , , . , , , . , . , , . - , .. . - , , - . . , , .. .

, . . , , . , . , ... . , . , , .


***


. , , , , . , . , . . . , : .


***


. : , , , , ? ( ) , . , . - . ? , , , . , , . , , . , (). , . , .


***


. , , . , ? , . , . , , . , ( ). , .

. , , . , , . , , .

! . . . , , , , . , , . , , .

, , . , . , - . , , - . (, ).

. , , . . : , . , : . , . , , . , .

, , . !


***


. , : (.1,4). : , , , . , , , . , . , , . - , .. . - , , - . . , , .. .

, . . , , . , . , ... . , . , , .


***


. , , , , . , . , . . . , : .


***


. : , , , , ? ( ) , . , . - . ? , , , . , , . , , . , (). , . , .


***


. , , . , ? , . , . , , . , ( ). , .

. , , . , , . , , .

! . , : (.1,4). : , , , . , , , . , . , , . - , .. . - , , - . . , , .. .

, . . , , . , . , ... . , . , , .


***


. , , , , . , . , . . . , : .


***


. : , , , , ? ( ) , . , . - . ? , , , . , , . , , . , (). , . , .


***


. , , . , ? , . , . , , . , ( ). , .

. , , . , , . , , .

!

: 03.05.2016 :
: radonezh.ru
: agapitluka@ukr.net